Kwaliteitsborging

Als praktijk hechten wij enorm veel waarde aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg die wij leveren. Wanneer wij het hebben over kwaliteit, is het goed om te verduidelijken wat hieronder verstaan en op welke wijze wij hiermee omgaan binnen de praktijk. Wij willen u dan ook graag informeren over onze ziens- en werkwijze.

Allereerst stellen wij dat ‘kwaliteit’ een containerbegrip is. Iedereen kijkt vanuit zijn of haar eigen perspectief naar kwaliteit. Hierdoor kunnen gemakkelijk misvattingen ontstaan. Zo worden in de literatuur verschillende definities gegeven, bijvoorbeeld:

 1. ‘De mate waarin iets goed is’
  Bron: https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/kwaliteit
 2. De mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken (onderscheidende karakteristiek) voldoet aan de eisen (behoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is).
  Bron: Kwaliteit – 23 definities – Encyclo. (z.d.). https://www.encyclo.nl/begrip/kwaliteit

Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin onze fysiotherapeutische zorg voldoet aan het geheel van de onderstaande onderscheidende karakteristieken, te weten:

 • De cliënt moet tevreden zijn over de fysiotherapeutische zorg.
 • De cliënt, fysiotherapeut en eventuele verwijzer beslissen samen over de beste fysiotherapeutische zorg die nodig en gewenst is. Dit kan ook géén zorg zijn.
 • De fysiotherapeutische zorg moet bijdragen aan het realiseren van zoveel als mogelijk gezondheidswinst voor de cliënt. Dit kan behaald worden in één of meerdere domeinen van positieve gezondheid, te weten: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, sociaal maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren.
 • De werktevredenheid van de fysiotherapeut mag niet in het geding komen door het leveren van de fysiotherapeutische zorg;
 • Tijdens de fysiotherapeutische zorg wordt er zoveel als mogelijk gestreefd naar autonomie, preventie en zelfmanagement.
 • De verslaglegging van de fysiotherapeutische zorg voldoet aan de eisen gesteld in de KNGF-richtlijn – Fysiotherapeutische dossiervoering 2019
 • Er moet domeinoverstijgend, mono- en multidisciplinair samengewerkt worden indien dit ten gunste komt van de fysiotherapeutische zorg.
 • De fysiotherapeutische zorg moet toegankelijk zijn.
 • De kosteneffectiviteit van de fysiotherapeutische zorg moet zoveel als mogelijk gewaarborgd worden.
Blom (2022)

Kwaliteitsnetwerk: “Stichting Keurmerk Fysiotherapie”

Om de kwaliteit in de praktijk te kunnen waarborgen zijn wij aangesloten bij het kwaliteitsnetwerk ‘Stichting Keurmerk Fysiotherapie’. Hiermee willen wij laten zien dat wij transparant zijn in ons handelen en onszelf conformeren aan intervisie, data-verzameling en cliënttevredenheidsonderzoek. Zo kunnen wij vanuit een lerend netwerk elkaar ondersteunen en de kwaliteit van ons fysiotherapeutisch handelen voortdurend blijven optimaliseren.