Huisreglement, afspraken, betalingsvoorwaarden en privacy policy

 • Neem voor tijdens de fysiotherapeutische behandelingen in de oefenzaal een eigen handdoek, geschikte (sport)kleding en schoeisel met schone zolen mee.
 • Het is wettelijk verboden om afspraken op een andere naam of dag te declareren. Als praktijk staan wij hier volledig achter en zullen hier ook niet aan meewerken!
 • Het wijzigen van een afspraak dient te allen tijde telefonisch plaats te vinden, dat wil dus zeggen niet door middel van een whatsapp bericht óf mail.
 • De fysiotherapeutische behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
 • Fysio In Huis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen in en rondom de praktijk.
 • Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij handelen dan ook naar de regels welke zijn opgesteld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut? Natuurlijk doen wij ons uiterste best om de behandeling zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Ook kunt u het oneens zijn over de manier waarop uw fysiotherapeut met u is omgegaan. In dit geval kunt u uw klacht kenbaar maken. U kunt hiervoor verschillende acties ondernemen.
  – Allereerst is het de bedoeling om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of een collega fysiotherapeut / directie, om te kijken of er een gepaste oplossing gevonden kan worden.
  – Mocht u in het bovenstaande gesprek er niet samen uitkomen, dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen via het klachtenformulier van de Klachtencommissie van Keurmerk Fysiotherapie (zie hiervoor de website: Klacht indienen praktijk – Keurmerk Fysiotherapie) . Zij nemen uw klacht binnen twee weken in behandeling.

Betalingsvoorwaarden

 • Op al onze diensten zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing.
 • Bij het niet of te laat afzeggen van de afspraak (binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak), mag de fysiotherapeut te allen tijde een verzuimtarief ad 40,- euro per behandeling in rekening brengen bij een behandeling in de praktijk. Bij een afspraak aan huis, wordt een extra toeslag van 10,- euro gehanteerd.
 • Cliënten krijgen vanuit de zorgverzekeraar geen twee fysiotherapeutische behandelsessies (van twee verschillende praktijken) op één dag vergoed. Indien de cliënt een dubbele afspraak maakt op één dag, is hij/zij te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kosten die dit met zich mee kunnen brengen.
 • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
 • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
 • De cliënt verstrekt de fysiotherapeut de juiste verzekeringsgegevens. Mutaties hierin zullen direct worden doorgegeven. De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening.
 • Bij het niet tijdig betalen van  een vordering wordt deze uit handen gegeven aan incasso-juristen.
 • Fysio In Huis zal met uitzondering van alle niet-nagekomen zittingen alle facturen eerst opsturen naar uw zorgverzekeraar. Indien een factuur wordt afgekeurd zal deze bij Infomedics worden ingediend. U ontvangt dan via Infomedics uw rekening.
 • Per 6 mei zijn de voorwaarden voor een betalingsregeling aangepast bij Infomedics. Sindsdien gelden de onderstaande voorwaarden voor het aanvragen van een betalingsregeling.
  • Het minimunbedrag voor het afsluiten van een betalingsregeling is € 30,-
  • Bij een rekening tot en met €99,99 kan u een betalingsregeling treffen van maximaal 3 termijnen
  • Bij een rekening van €100,- of hoger kan u een betalingsregeling treffen van maximaal 5 termijnen
   Heeft u vragen over het aanvragen van de betalingsregeling? Neem dan contact op met de Servicedesk van Infomedics. Zij staan op werkdagen voor u klaar tussen 09.00 en 17.00 uur en zijn bereikbaar via 036 – 20 31 900

Privacy Policy Fysio In Huis

Fysio In Huis  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio In Huis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio In Huis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten wordt door Fysio In Huis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio In Huis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Burgerservicenummer;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens wordt door  Fysio In Huis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna het wettelijke geldende termijn voor het bewaren van medische gegevens van maximaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers wordt door Fysio In Huis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio In Huis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Fysio In Huis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de administratie (Monitored Rehab Systems en EuroFina);
 • Het uitwisselen van testgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen (Claudicationet)
 • Het meten van uw tevredenheid over de gegeven behandeling (QDNA)
 • Het inzien van uw verzekeringsgegevens (VECOZO en Fysiovergoedingen)
 • Verzamelen en leren van dataverzameling (LDF, SKF en NIVEL)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysio In Huis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysio In Huis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysio In Huis 
De Paal 7-2
1351 JB Almere
info@fysioinhuis.nl